Firmy

Celnímu řízení podléhají zásilky jakékoliv hodnoty zaslané ze zemí mimo Evropskou unii. U zásilek do 150 EUR je vyměřeno DPH a zásilka může být osvobozena od cla. V případě, kdy je příjemce plátcem DPH, pak DPH u převzetí zboží nehradí, ale odvádí si jej v rámci účetnictví na základě dovozního dokladu. Neplátcům DPH je vyměřena daň při dovozu celním úřadem a hradí ji při doručení zásilky.

Pokud je hodnota zásilky přes 150 EUR, je u zásilky vyměřeno DPH a navíc také clo.

Pro clení zásilek mimo Evropskou Unii potřebuje firma tzv. EORI číslo, uzavřít plné moci s DHL Express a dokument obsahující doplňující informace.

Pokud s námi má firma uzavřené plné moci, nemá nastavenou placenou službu Vyžádaný kontakt před proclením zásilky, podklady od odesílatele jsou čitelné a my jsme z nich schopni vyčíst informace ke clení zásilky, pak je zásilka proclena bez kontaktování příjemce dle informací o firmě z naší databáze a podkladů od odesílatele. Pokud jedna z výše uvedených podmínek není platná, pak je námi příjemce kontaktován pro doplnění informací k celnímu procesu.Možnosti clení přes DHL Express pro firmy:

 • JSD volný oběh režim 40 00

Zboží je procleno s vyměřenými celními poplatky. Se zbožím se může dále manipulovat.

 • JSD návrat zboží v nezměněném stavu režim 6110

Tento režim lze využít jen u zásilek, které se vyvezly a z neočekávaných důvodů se vrací nazpět do Evropské unie v nezměněném stavu do 3 let. Může se jednat např. o situaci, kdy příjemce zásilku odmítl, jednalo se o nevyhovující zboží apod. V tomto případě je zásilka osvobozena od celních poplatků (DPH, clo), nikoliv od poplatků DHL Express. Se zbožím se po proclení může volně nakládat.

 • Vzorky k podpoře obchodní činnosti (čl. 86 NR 1186/2099)

Jedná se o článek, při kterém může být zásilka osvobozena od celních poplatků. Na celní úřad je nutné dodat žádost o osvobození, ve které příjemce stanoví, jakým způsobem mají být vzorky znehodnoceny. Rozhodnutí o znehodnocení zboží závisí na celním úřadě. Celní úřad nemusí vždy vzorky znehodnotit, ale je nutné znát způsob jejich případného znehodnocení. Znehodnocení vzorků musí proběhnout takovým způsobem, aby byly vzorky učiněny neupotřebitelnými, ale aby neztratily povahu vzorku (za podmínek stanovených v článku 86.).

 • Zboží dovážené ke zkouškám, analýzám, nebo pokusům (čl. 95 NR 1186/2009)

Jedná se o články (čl. 95-101) při kterých může být osvobozeno od celních poplatků zboží určené ke zkouškám, analýzám nebo pokusům za účelem určení jeho složení, povahy nebo jiných technických parametrů, a to buď k informativním účelům nebo pro účely průmyslového či obchodního výzkumu. Zboží musí být v průběhu zkoušky, analýzy nebo pokusu zcela spotřebováno a zničeno. Od dovozního cla je osvobozeno zboží pouze v množství nezbytně nutném pro účel, pro který bylo dovezeno. Toto množství stanoví v každém jednotlivém případě příslušné orgány s přihlédnutím k účelu dovozu.
Celní úřad má právo se na průběh zkoušky, analýzy či pokusu dostavit a dohlédnout na správný proces.

 • ATA Karnet

ATA Karnet je mezinárodní celní dokument vydávaný hospodářskou komorou, který umožňuje dočasné vyvezení zboží osvobozené od cla a daní. Tento dokument můžete použít pro obchodní vzorky, zařízení potřebná pro výkon povolání, vědeckovýzkumný materiál nebo pro prezentační nabídku na různých veletrzích a výstavách v 78 zemích světa. Po dobu platnosti (max. 1 roku) je možné dané zboží převážet mezi jednotlivými zeměmi (dáno smluvním vztahem 78 zemí) bez nutnosti hradit cla a daně. Do konce platnosti se musí zboží vrátit do země vývozu. Při každém dovozu a vývozu je nutné dokument řádně označit na celním úřadě (musí být přiložen fyzicky u zásilky).

 • Tranzitní doprovodný doklad, T1, TDD

Tento druh clení se využívá v případě, kdy si firma přeje si zásilku odbavit sama či prostřednictvím celního brokera. V tomto případě si klient zajistí celní spedici, která mu zásilku vyclí na jím zvoleném celním úřadě, či využije služeb svých vlastních celních deklarantů (má-li vlastní celní sklad). Daná spedice si může vybrat, na jakém celním úřadě si zásilku přeje vyclít. Zásilka je pak pod dokumentem T1 přepravena na místo určení. Lhůta pro ukončení tranzitního dokladu je 5 dní, v určitých případech se délka zkracuje na 3 dny. Vystavení tranzitního doprovodného dokladu je zpoplatněno částkou 1.100 Kč bez DPH.

 • Předávací protokol, PP

Tento druh clení se využívá v případě, kdy si firma přeje si zásilku odbavit sama či prostřednictvím celního brokera. Zboží musí být vycleno na celním úřadě, pod který zásilka spadá (Praha Zdiby- Pražská 180, 250 66 Zdiby; Brno - Řípská 9,672 06 Brno; Ostrava Mošnov - Gen. Fajtla 372,742 31 Mošnov) a zůstává v našem celním skladě do doby jeho proclení. Po ukončení celního řízení na celním úřadě je nutné na emailovou adresu prgimport@dhl.com zaslat dokument o proclení (JSD, SRDS) s upřesněním, zda si klient přeje osobní odběr na naší pobočce (Ostrava Mošnov -, Areál leteckého Carga, modul 8; Brno - Letiště Brno-Tuřany, 627 00 Brno; Praha Zdiby - Parkerova 626, Klecany) v ten samý den, anebo doručení zásilky na adresu následující pracovní den. Předávací protokol je pro firmy zpoplatněn částkou 300 Kč bez DPH dle našeho ceníku.Celní formulář

K proclení zásilky zpravidla potřebujeme vyplnit náš celní formulář DHL4U.

V tomto formuláři zadáte:

 • zda se jedná o zásilku pro soukromou osobu či firmu.
 • své EORI číslo přiřazené celní správou (zpravidla ve formátu DIČ). Pokud s firmou nemáme uzavřené plné moci, zobrazí se ve formuláři informace „pro uvedené EORI číslo neevidujeme plné moci“ v tomto případě je nutné vyplnit plné moci v našem formuláři. Klient dokumenty vyplní a nechá podepsat oprávněnou osobou dle obchodního rejstříku. Je potřeba vyplnit přímou plnou moc, nepřímou plnou moc a doplňující informace,
 • • způsob celního odbavení
 • zkontrolujete si podklady od odesílatele,
 • uvedete přesný popis zboží, převažující materiál, ze kterého je zboží vyrobeno a číslo položky na faktuře (značí vždy daný řádek). Dále máte možnost uvést i HS kód zboží, pokud jej ale neznáte, stačí nám k proclení informace o popisu a materiálu komodity.

Na příkladu si popíšeme fakturu se dvěma řádky (položkami), přičemž první položka je triko a druhá položka jsou boty:Komodity se speciálními požadavky a zvýšenou celní kontrolou

 • Alkohol / Cigarety

Pro dovoz alkoholu či cigaret musí být výrobky opatřeny kolky. Pokud zboží nemá český kolek, pak si klient musí zboží převézt do daňového celního skladu a opatřit jej kolky (zásilka musí být převezena v režimu T1).

 • Rostliny

Dovoz rostlin podléhá fytosanitární kontrole ÚKZÚZ (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský) a zásilku musí doprovázet originální vyhotovení fytosanitárního osvědčení. Zásilky s touto komoditou podléhají zvýšeným dohledům ze strany státních orgánů. Předložení zboží ke kontrole je zpoplatněno dle našeho ceníku.

 • Léky

Dovoz léků a léčivých přípravků je podmíněn povolením ze strany SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv). Jen tak je možné zajistit základní požadavky na zajištění bezpečnosti, účinnosti a jakosti léku a zároveň zaručit správné uchovávání léku po celou dobu přepravy a skladování až do okamžiku výdeje pacientovi.

Více informací naleznete na stránkách celní správy: https://www.celnisprava.cz/cz/dalsi-kompetence/ochrana-spolecn....

Zakázané zboží v síti DHL ExpressServis udávající platbu celních poplatků

DTP (Duties and Taxes Paid)

Servis DTP musí být uveden na nákladovém listu. Zadává jej odesílatel při objednání přepravy. Díky tomu se zavazuje k úhradě veškerých celních poplatků v případě celního řízení prostřednictvím DHL Express. Plátci DPH si odvádějí DPH v rámci účetnictví, DPH u neplátců je přefakturováno odesílateli. Poplatky typu tranzitní doklad, předávací protokol a vyžádaný kontakt před proclením jsou účtovány příjemci, jelikož se jedná o poplatky související s nastavení dané firmy a nevztahují se přímo k proclení konkrétní dané zásilky.

DTU (Duties and Taxes Unpaid)

Naleznete jej také na nákladovém listě a v tomto případě hradí celní poplatky příjemce zásilky. Servis zadává odesílatel při objednání přepravy.Faktura

Faktura je jeden z nejdůležitějších dokladů pro celní řízení. Na faktuře musí být minimálně uveden odesílatel, dovozce a dovážené zboží (každý druh zboží musí být uveden zvlášť v samostatném řádku). Každé zboží musí mít svou jednotkovou cenu a poté cenu finální, dále musí být uveden počet kusů a měna.Preferenční věty o původu zboží a certifikáty

Preferenční věty, dohody a různé certifikáty deklarují původ zboží a tím i možnost uplatňovat různá celní zacházení včetně preferenčních opatření nebo zákazů a omezení uplatňovaných Evropskou unií (EU). Doklady o původu vždy vystavuje odesílatel, který jimi deklaruje splnění podmínek pro uplatnění preferenčního zacházení dle dohody mezi EU a danou zemí. Každá dohoda o volném obchodu (dvoustranná a mnohostranná) uvádí, na které produkty se vztahují, a na které se mohou vztahovat, nižší (nebo žádné) celní sazby. Podmínkou „původu“ je, že produkty musí být kompletně vyrobeny, zpracovány nebo přeměněny v dané zemi.

Předpisů a dohod je celá řada, více informací najdete na: https://www.celnisprava.cz/cz/clo/puvod-zbozi/Stranky/Puvod-zb...

Nejčastěji používané jsou preferenční věty (prohlášení na faktuře), deklarace o původu (REX) a certifikáty EUR.1, A​.TR, FORM-A.

Systém REX – registrovaný vývozce

Je systém umožňující vlastní samo potvrzování (autocertifikace) preferenčního původu zboží při vývozu a dovozu zboží v rámci preferenčního systému Evropské unie. Umožňuje registrovaným vývozcům prokazování preferenčního původu, např. u GSP formou vydání tzv. "Deklarace o původu", a to na kterémkoli obchodním dokladu, který umožní ztotožnění dotčeného vývozce, obchodního případu a příslušného zboží.
Do hodnoty zboží 6 000 EUR se vývozci mohou prokazovat pouze formou „Deklarace o původu". Nad hodnotu 6 000 EUR je potřeba uvést do deklarace REX číslo vývozce.

EUR.1

Průvodní osvědčení EUR.1 je formulář používaný v mezinárodní komoditní přepravě. EUR.1 se používá k certifikaci původu produktu, případně k využití výhodných obchodních podmínek (především tarifů), v rámci preferenční obchodní politiky Evropské unie.
Abyste mohli využít preferenční sazbu při celním odbavení, musí být příslušnému celnímu úřadu předáno platné průvodní osvědčení EUR.1, ve kterém výrobce osvědčuje původ zboží. Certifikát je nutné mít v originále a řádně potvrzen.

Preferenční věta

Jedná se o alternativu k EUR.1. Umožňuje vývozcům prokázat preferenční původ zboží z dané země uvedením prohlášení na faktuře nebo jiném obchodním dokumentu pro zásilky do hodnoty 6 000 EUR. U zásilek nad 6 000 EUR musí být v textu uvedeno číslo schváleného vývozce.

FORM A

Formulář A je písemný dokument nebo certifikát, který prokazuje původ zboží z konkrétních rozvojových zemí. Tento certifikát slouží k získání slev nebo osvobození od cla na zboží vyvážené do zemí Evropské unie. Pro EU je Formulář A vyžadován k prokázání, že zboží, které získalo preferenční status, pochází z vybraných zemí. Postupně je nahrazován systémem REX. Certifikát je nutné mít v originále a řádně potvrzen.

AT.R

Používá se pouze v rámci celní unie mezi Evropskou unií a Tureckem. Není důkazem původu, ale prokazuje status Evropské unie nebo Turecka. Certifikát je nutné mít v originále a řádně potvrzen.

Certifikát o letové způsobilosti - Authorised Release Certificate Form

Tento certifikát vydává úřad pro civilní letectví dané země. Např. FAA (americký certifikát), EASA (evropský certifikát), SEGVO (Brazílie).
Vztahuje se na letecké díly, které budou zakomponovány do civilních letadel a jsou certifikované od Leteckého úřadu. Tento certifikát není potřeba mít v originále, pro celní řízení je nutné ho doložit.

CITES = WASHINGTONSKÁ DOHODA

Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) byla sjednána v roce 1973 ve Washingtonu.
Tento certifikát se používá při obchodování s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Na straně vývozce je vystaven „vývozní CITES“ odpovědným orgánem, který je součástí dokumentace zásilky. Při dovozu musí příjemce nechat vystavit “dovozní CITES“ od MŽP (Ministerstva životního prostředí).