Firmy

Celnímu řízení podléhají zásilky jakékoliv hodnoty zaslané ze zemí mimo Evropskou unii. V České republice je stanovena hranice pro výpočet celních poplatků 150 EUR. Pokud je hodnota zásilky do 150 EUR, pak je u zásilek ze zákona vyměřeno DPH. V případě, že je příjemcem firma, která je plátcem DPH, pak DPH u převzetí zboží nehradí, ale odvádí si ho do účetnictví na základě JSD či SRDS. Pokud je hodnota zásilky přes 150 EUR, je u zásilky vyměřeno DPH a navíc také clo.

Pro clení zásilek mimo Evropskou Unii potřebuje firma tzv. EORI číslo, uzavřít plné moci s DHL Express a dokument obsahující doplňující informace.

Pokud s námi má firma uzavřené plné moci, nemá nastavenou placenou službu vyžádaný kontakt před proclením zásilky, podklady od odesílatele jsou čitelné a my jsme z nich schopni vyčíst informace ke clení zásilky, pak je zásilka proclena bez kontaktování příjemce dle informací o firmě z naší databáze a podkladů od odesílatele.Možnosti clení přes DHL Express pro firmy:

 • JSD volný oběh režim 40 00

Zboží je procleno klasicky do volného oběhu s vyměřenými celními poplatky. Se zbožím se může dále manipulovat.

 • JSD návrat zboží v nezměněném stavu režim 6110

Tento režim lze využít jen u zásilek, které se vyvezly, a z neočekávaných důvodů se vrací nazpět do České republiky v nezměněném stavu. Může se jednat např. o situaci, kdy příjemce zásilku odmítl, jednalo se o nevyhovující zboží apod. V tomto případě je zásilka osvobozena od celních poplatků (DPH, clo) nikoliv od poplatků DHL Express. Se zbožím se po proclení může klasicky manipulovat.

 • Vzorky

Jedná se o režim clení, při kterém může být zásilka osvobozena od celních poplatků. Na celní úřad je nutné dodat prohlášení o vzorcích, ve kterém příjemce stanoví, jakým způsobem mají být vzorky znehodnoceny. Znehodnocení vzorků musí proběhnout v souladu Nařízení Rady EHS 1186/2009 čl. 86 odst.2, a musí proběhnout takovým způsobem, aby byly vzorky učiněny neupotřebitelnými, ale aby neztratily povahu vzorku.

 • Zboží dovážené ke zkouškám, analýzám, nebo pokusům (čl. 95 NR 1186/2009)

Za podmínek stanovených v článcích 96 až 101 je od dovozního cla osvobozeno zboží určené ke zkouškám, analýzám, nebo pokusům za účelem určení jeho složení, povahy, nebo jiných technických parametrů, a to buď k informativním účelům, nebo pro účely průmyslového, nebo obchodního výzkumu. Zboží musí být v průběhu zkoušky, analýzy, nebo pokusu zcela spotřebováno a zničeno.
Od dovozního cla je osvobozeno zboží pouze v množství nezbytně nutném pro účel, pro který bylo dovezeno. Toto množství stanoví v každém jednotlivém případě příslušné orgány s přihlédnutím k účelu dovozu.
Celní úřad má právo se na průběh zkoušky, analýzy či pokusu dostavit a dohlédnout na správný proces.

 • ATA Karnet

Dovoz zboží, na certifikát ATA Karnet, který je vydávaný hospodářskou komorou, je podmíněn fyzickým putováním daného certifikátu se zásilkou a je nutno jej předložit na celnici v každé zemi, kudy zboží prochází. Aby mohl být certifikát použit, musí mít dané země podepsanou mezinárodní dohodu o ATA Karnetu (seznam daných zemí naleznete na stránkách Hospodářské komory). Zboží se musí vrátit zpět do původní země a u zásilky není vyměřeno clo. Více informací naleznete v sekci Certifikáty a preferenční věty a původu zboží.

 • Tranzitní doprovodný doklad, T1, TDD

Tento druh clení se využívá v případě, kdy si firma nepřeje zásilku clít přes DHL Express. V tomto případě si klient zajistí jinou celní spedici, která mu zásilku vyclí na jím zvoleném celním úřadě, či využije služeb svých vlastních celních deklarantů (má-li vlastní celní sklad). Daná spedice si může vybrat, na jakém celním úřadě si zásilku přeje vyclít. Zásilka je pak pod dokumentem T1 přepravena na místo určení. DHL Express musí být informována o ukončení tranzitu do lhůty, která je na tranzitním doprovodném dokladu uvedena (zpravidla do 3 kalendářních dnů) od jeho vystavení a propuštění zásilky pod T1 celním úřadem. Vystavení tranzitního doprovodného dokladu je zpoplatněno částkou 1.100 Kč bez DPH. Soukromé osoby nemají možnost využití tohoto způsobu celního odbavení.

 • Předávací protokol, PP

Předávací protokol se využívá, pokud si klient nepřeje proclít zásilku přes DHL Express. Zboží musí být vycleno na celním úřadě, pod který zásilka spadá (Praha Zdiby - Pražská 180, 250 66 Zdiby; Brno - Řípská 9,672 06 Brno; Ostrava Mošnov- Gen. Fajtla 372,742 31 Mošnov) a zboží zůstává v našem celním skladě do doby jeho proclení. Po ukončení celního řízení na celním úřadě, je nutné na emailovou adresu celni@dhl.com zaslat dokument o proclení (JSD) s upřesněním, zda si klient přeje osobní odběr na naší pobočce (Ostrava Mošnov -, Areál leteckého Carga, modul 8; Brno - Letiště Brno-Tuřany; Praha Zdiby - Parkerova 626, Klecany) v ten samý den, anebo doručení zásilky na adresu následující pracovní den. Předávací protokol je pro firmy zpoplatněn částkou 300 Kč bez DPH dle našeho ceníku.Celní formulář

K proclení zásilky zpravidla potřebujeme vyplnit náš celní formulář DHL4U.

V tomto formuláři zadáte:

 • Zda se jedná o zásilku pro soukromou osobu či firmu.
 • Firma zadá své EORI číslo přiřazené celní správou (zpravidla ve formátu DIČ). Pokud s firmou nemáme uzavřené plné moci, zobrazí se ve formuláři hláška, že je plné moci nutné vyplnit – klient dokumenty vyplní a nechá podepsat oprávněnou osobou. Je potřeba vyplnit přímou plnou moc, nepřímou plnou moc a doplňující informace.
 • Způsob proclení.
 • Zkontrolujete si podklady od odesílatele.
 • Uvedete přesný popis zboží, převažující materiál, ze kterého je zboží vyrobeno a číslo položky na faktuře (značí vždy daný řádek). Dále máte možnost uvést i HS kód zboží, pokud jej ale neznáte, stačí nám k proclení informace o popisu a materiálu komodity.

Na příkladu si popíšeme fakturu se dvěma řádky (položkami), přičemž první položka je triko a druhá položka jsou boty:Komodity se speciálními požadavky a zvýšenou celní kontrolou

 • Alkohol / Cigarety

Aby si firma mohla dovézt alkohol či cigarety, pak musí být výrobky okolkovány, pokud zboží nemá český kolek, pak si klient musí zboží převézt do daňového celního skladu a opatřit jej kolky (zásilka musí být převezena pod dokumentem T1). Spotřební daň je vyměřena celním úřadem na dovoze.

 • Rostliny

Pro proclení této komodity je nutné doložit objednávku a platbu za dané zboží. U zásilky musí být originální vyhotovení fytosanitárního osvědčení, které kontroluje ÚKZUZ (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský) a musí proběhnout kontrola. Kontrolu může provést DHL Express za poplatek 800 Kč + DPH dle našeho ceníku, nebo si ji příjemce musí zařídit sám.

 • Léky

Dovoz léků může pouze společnost, která má oprávnění k dovozu léčivých přípravků ze třetích zemí. Jen tak je možné zajistit základní požadavky na zajištění bezpečnosti, účinnosti a jakosti léku a zároveň zaručit správné uchovávání léku po celou dobu přepravy a skladování až do okamžiku výdeje pacientovi.

Více informací naleznete na stránkách celní správy: https://www.celnisprava.cz/cz/dalsi-kompetence/ochrana-spolecn....

Zakázané zboží v síti DHL ExpressServis udávající platbu celních poplatků

DTP (Duties and Taxes Paid)

DTP je servis, který musí být uveden na nákladovém listu. Zadává jej odesílatel před odesláním zásilky a díky němu se zavazuje, že uhradí veškeré celní poplatky, které vzniknou u clení zásilky, pokud je zásilka clena přes DHL Express. Plátci DPH si odvádějí DPH do účetnictví, DPH u plátců není přefakturováno odesílateli. Pokud u nás má firma nastavenou placenou službu Vyžádaný kontakt před proclením zásilky, pak je tento poplatek účtován příjemci, jelikož se jedná o nastavení dané firmy a nevztahuje se přímo k celnímu procesu dané zásilky.

DTU (Duties and Taxes Unpaid)

DTU je nejčastěji využívaný servis. Naleznete jej také na nákladovém listě a v tomto případě hradí celní poplatky příjemce zásilky.Faktura

Pro celní řízení a i zaslání zásilky je nutné, aby byla vytvořena faktura. Na faktuře musí být uveden odesílatel, příjemce, zboží, které se v zásilce nachází (každý druh zboží musí být na faktuře uveden zvlášť v samostatném řádku), každé zboží musí mít svou jednotkovou hodnotu a poté cenu finální, dále musí být uveden počet kusů a měna.

Preferenční věty o původu zboží a certifikáty

Preferenční věty, dohody a různé certifikáty deklarují původ zboží a tím i možnost uplatňovat různá celní zacházení včetně preferenčních opatření nebo zákazů a omezení uplatňovaných Evropskou unií (EU).
Doklady o původu vždy vystavuje odesílatel, který jimi deklaruje splnění podmínek pro uplatnění preferenčního zacházení dle dohody mezi EU a danou zemí. Každá dohoda o volném obchodu (dvoustranná a mnohostranná) uvádí, na které produkty se vztahují, a na které se mohou vztahovat, nižší (nebo žádné) celní sazby. Podmínkou „původu“ je, že produkty musí být kompletně vyrobeny, zpracovány nebo přeměněny v členské zemi.

Předpisů a dohod je celá řada, více informací najdete na: https://www.celnisprava.cz/cz/clo/puvod-zbozi/Stranky/Puvod-zb...

Nejčastěji používané jsou preferenční věty (prohlášení na faktuře), deklarace o původu (REX) a certifikáty EUR-1, A​.TR, FORM-A.

Systém REX – registrovaný vývozce

Je systém umožňující vlastní samo potvrzování (autocertifikace) preferenčního původu zboží při vývozu a dovozu zboží v rámci preferenčního systému Evropské unie. Umožňuje registrovaným vývozcům prokazování preferenčního původu, např. u GSP formou vydání tzv. "Deklarace o původu", a to na kterémkoli obchodním dokladu, který umožní ztotožnění dotčeného vývozce, obchodního případu a příslušného zboží.
Do hodnoty zboží 6 000 EUR se vývozci mohou prokazovat pouze formou „Deklarace o původu". Nad hodnotu 6 000 EUR je potřeba uvést do deklarace REX číslo vývozce.

EUR-1

Průvodní osvědčení EUR.1 je formulář používaný v mezinárodní komoditní přepravě. EUR.1 se používá k certifikaci původu produktu, případně k využití výhodných obchodních podmínek (především tarifů), v rámci preferenční obchodní politiky Evropské unie.

Abyste mohli využít preferenční sazbu při celním odbavení, musí být příslušnému orgánu (pravděpodobně celnímu úřadu) předáno platné průvodní osvědčení EUR.1, ve kterém výrobce osvědčuje původ zboží. Certifikát je nutné mít v originále a řádně potvrzen.

Preferenční věta

Jedná se o alternativu k EUR-1. Umožňuje vývozcům prokázat preferenční původ zboží z dané země uvedením prohlášení na faktuře, nebo jiném obchodním dokumentu, pro zásilky do hodnoty 6 000 EUR. Odesílatel musí být schválený vývozce a mít číslo oprávnění, které uvede do prohlášení.

FORM A

Formulář A je písemný dokument nebo certifikát, který prokazuje původ zboží z konkrétních rozvojových zemí. Tento certifikát slouží k získání slev nebo osvobození od cla na zboží vyvážené do zemí Evropské unie. Pro EU je formulář A vyžadován k prokázání, že zboží, které získalo preferenční status, pochází z vybraných zemí. Postupně je nahrazován systémem REX. Certifikát je nutné mít v originále a řádně potvrzen.

AT.R

Používá se pouze v rámci celní unie mezi Evropskou unií a Tureckem. Není důkazem původu, ale prokazuje status Evropské unie nebo Turecka. Certifikát je nutné mít v originále a řádně potvrzen.

Certifikát o letové způsobilosti - Authorised Release Certificate Form

Tento certifikát vydává úřad pro civilní letectví dané země. Např. FAA (americký certifikát), EASA (evropský certifikát), SEGVO (Brazílie).
Vztahuje se na letecké díly, které budou zakomponovány do civilních letadel a jsou certifikované od Leteckého úřadu. Tento certifikát není potřeba mít v originále, pro celní řízení je nutné ho doložit.

CITES = WASHINGTONSKÁ DOHODA

Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) byla sjednána v roce 1973 ve Washingtonu.
Tento certifikát se používá při obchodování s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Na straně vývozce je vystaven „vývozní CITES“ odpovědným orgánem, který je součástí dokumentace zásilky. Při dovozu musí příjemce nechat vystavit “dovozní CITES“ od MŽP (Ministerstva životního prostředí).

Karnet ATA

ATA Karnet je mezinárodní celní dokument, který umožňuje dočasné vyvezení zboží osvobozené od cla a daní. Tento dokument můžete použít pro obchodní vzorky, zařízení potřebná pro výkon povolání, vědeckovýzkumný materiál nebo pro prezentační nabídku na různých veletrzích a výstavách v 78 zemích světa.

Po dobu platnosti (max. 1 roku) je možné dané zboží převážet mezi jednotlivými zeměmi (dáno smluvním vztahem 78 zemí) bez nutnosti hradit cla a daně. Do konce platnosti se musí zboží vrátit do země vývozu. Při každém dovozu a vývozu je nutné dokument řádně označit na celním úřadě.